Position:Home >> Periodical retrieval

Title Authors year,volume(issue):pagination
PS-b-PAA/PLA ordered porous antibacterial film ZHU Ting  CHEN Haiyan,  XU… 2015 ,35 (4): 1-6
Separation of thiophene using SiO2 and Ag+-SiO2 filled polyether block amide (PEBAX) composited membranes via pervaporation LIU Kun, HAN Jian-jian, Fu xia-na, C… 2015 ,35 (4): 7-12
The research of spiral membrane separator fluid flow characteristics WanXuhui, Zhou Xiantao, Xing Xiaoyan… 2015 ,35 (4): 13-19
Effect of graphene oxide concentration on morphologies and properties of polysulfone ultrafiltration membranes JIN Wenjie, HU Chaowu, LI Lihua, YAN… 2015 ,35 (4): 20-24
Study on Desizing Wastewater Treated by Ceramic Membrane and Evaluation  of Industrialization Device WANG Wenchun, WANG Wei, CHENG Yi, ZH… 2015 ,35 (4): 25-28
Preparation and properties of sulfonatedpoly(ether ether ketone)/multi-walled carbon nanotubes composite proton exchange membranes QIN Ruihong, MENG Xiaoyu, WEI Peng, … 2015 ,35 (4): 29-34
Research on plasma modification of polysulfone hollow fiber membrane for artificial lung LiuYaodong ,Huang Xin,Wang Weiping, … 2015 ,35 (4): 35-39
Desulfurization Performance of zeolites filled Polyimide  hybrid membranes Li Linying 2015 ,35 (4): 35-39
Discussion of Process Parameters on Al2O3-SiO2-ZrO2 Membranes by Sol-Gel Method DONG Xu-juan, TONG Zhi, Cui Shuang-k… 2015 ,35 (4): 44-48
Effect of hardness ions in seawater on organic fouling of reverse osmosis membrane CHENG Jiangao, MA Jinghuan, ZHAO Bao… 2015 ,35 (4): 49-53

Optimization of biodiesel production with HTCC/Na2SiO3/ECH hybrid membrane by response surface methodology
LIANG Mengzhu, SHAO Yixuan, HE Benqi… 2015 ,35 (4): 54-58
Recovery Project of Combined Membrane Process in Electrolytic Manganese Wastewater Treatment ZHANG Xiangyu, Song Baohua, Zou Zhen… 2015 ,35 (4): 59-64
Thermoelectric membrane distillation component energy dissipation experiment research Hu Junhu,Yang Xiaohong,TianRui,Xi Ku… 2015 ,35 (4): 65-71
Study on Treating Municipal Wastewater by Using a Submerged Novel Polyvinyl Chloride(PVC)Membrane Bioreactor BAI Xinzheng,CHEN Qing,YU Yubin 2015 ,35 (4): 72-76
Research on a membrane water treatment facility combination flat-risk ZHANG Xuehua,YUN Fei,ZANG Hongwei,ZH… 2015 ,35 (4): 77-83
Analysis of patents on inorganic membrane technology ZUO Yonggang,WANG Yangli,GONG Yuepen… 2015 ,35 (4): 84-88
Supported liquid membrane technologies in metal ions removal and reuse LI Yingxue,CUI Chongwei 2015 ,35 (4): 89-98
Research progress on preparation of hollow fiber ceramic membrane by phase inversion ZHANG Ying-jie, ZHUANG Yuan-yuan 2015 ,35 (4): 97-102
Analysis on the determination methods of EPS LIU Zisen, XIAO Enrong, ZHANG Liping… 2015 ,35 (4): 103-109
The Preparation and Modification of Hemodialysis Membrane materials and Hemodialyzer Yu Xuemin,Zhu Lijin,Gao Ailin,Wang L… 2015 ,35 (4): 110-122

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号