Position:Home >> Periodical retrieval

Title Authors year,volume(issue):pagination
Preparation of partially fluorinated block-type anion exchange membranes WU Hongyue, YANG qian, ZHANG Qiugen,… 2020 ,40 (4): 1-8
Study of spontaneous wetting kinetic of PVDF hollow fiber membrane in DEA solution LU Jianxing,DING Zhongwei,LIU Liying 2020 ,40 (4): 9-16
Investigation on membrane fouling of microalgae-fungus/bacteria consortia by parallel factor analysis method FAN Hua , FANG Fan, LIU Qiang, XIN J… 2020 ,40 (4): 17-24
Study on the variation of membrane fouling characterized by the shear force of membrane pore backwash flow WANG Jiantao, WANG Zhan 2020 ,40 (4): 25-33
Preparation and properties of side-chain-sulfonated polyetherketone proton exchange membrane GUO Yuxing, SHEN Chunhui, GAO Shanju… 2020 ,40 (4): 34-40
Hydrophilic modification of polysulfone membrane surface Xu Tianyu,LiXipeng,Zhang Wei,Li Baoa… 2020 ,40 (4): 41-48
Effect of Hydrophilic Chain Segment on Properties of Sulfonated Polysulfone Proton Exchange Membranes QIAO Zongwen 2020 ,40 (4): 49-54
Effect of KH570 modified barium titanate on the properties of SPEEK proton exchange membrane DONG Cuicui, WANG Yijie, SUN Jin, ZH… 2020 ,40 (4): 55-61
Polyelectrolyte modified PVDF membranes and anti-protein-fouling research HU Dan, XIAO Weixin, WANG Xiaolin 2020 ,40 (4): 62-71
Sodium alginate modified magnetic nanoparticle draw solution and its forward osmosis performance CHI Rujing, WANG Zhichao, ZHANG Meng… 2020 ,40 (4): 72-79
Cooling crystallization process via hollow fiber membrane promoted nucleation HE Zeman, XIAO Wu, HE Gaohong, JIANG… 2020 ,40 (4): 80-86
Study on nanofiltration desalination of high salinity brackish water for drinking water production with high salinity a domestic nanofiltration membrane ZHANG Xiang, WANG Jiwen, DU Runhong,… 2020 ,40 (4): 87-91
Study on the performance of low cost ultra thin composite membrane for different electrolyte of Vanadium redox flow battery systems ZHAO Lina,HE Hongxiang, ZHAO Huan, L… 2020 ,40 (4): 92-98
Desalination and concentration properties of electrodialysis with sulfonated poly(phthalazinone ether ketone) membrane DENG Cong, ZHANG Shouhai, LIU Qian, … 2020 ,40 (4): 99-106
Preparation of High Performance Mullite Ceramic Membrane Support Prepared at Medium Temperature ZHANG Lijian,WANG Yongqing,HU Xuebin… 2020 ,40 (4): 107-112
Application of Temperature-tolerance Ultrafiltration Membrane in Coal Coking Wastewater Treatment Lin Yakai,He Liudong,Wang Yeqing,Yao… 2020 ,40 (4): 113-118
Preliminary Study on Removal of Phenol in Coking Wastewater by Emulsion Liquid Membrane JIAO Xiaoshuai, WANG Li, YAN Bingchu… 2020 ,40 (4): 119-125
Research and Application Progress of Reaction Precipitation Microfiltration Combined Process in Water Treatment HU Yang, LIN Yakai, TANG Yuanhui, AN… 2020 ,40 (4): 126-131
Advances in aerobic granular sludge membrane bioreactor HUANG Dongmei, ZHANG Bing, TANG Heli… 2020 ,40 (4): 132-140
<<<[1]>>>

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号