Generic placeholder image

Competent Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Host Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Editor-in-chief: YOU Jinde

ISSN 1007-8924

CN 62-1049/TB

Address:

Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing

Postal code:100029

Telephone:010-64426130

Post issue number :54-40

Pricing: Each issue is RMB 30

Email:mkxyjs@163.com

Web: http://www.mkxyjs.comMST Journal Wechat
Fabrication of hollow fiber loose nanofiltration separation layer based on nucleophilic addition reaction and its dye desalination performance

YANG Yi,LI Jianxin, CUI Zhenyu
2023 ,43 (2): 1-9 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Investigation on the process of shipborne medical purity oxygen production with polyimide membrane

ZHAO Shuai,ZHAO Qi,WANG Changchun,WANG Lina, LIU Ming,JIE Xingming,LIU Jianhui,XU Guohui, KANG Guodong,CAO Yiming
2023 ,43 (2): 10-16 【Abstract】       【PDF(1308KB)】

Perparation of Amine-fuctionalized Sulfonated Poly(ether ether ketone) for application in iron-chromium redox flow battery

SUN Xuan, WANG Shuguang, ZHANG Rong, JIANG Xiaosong, HU Lei, YAN Xiaoming,HE Gaohong
2023 ,43 (2): 17-23 【Abstract】       【PDF(1085KB)】

Preparation and performance study of bimetallic loaded PTFE hollow fiber catalytic membrane

ZHENG Lipeng, LIN Haibo, WANG Xiao,LIU Fu
2023 ,43 (2): 24-34 【Abstract】       【PDF(5274KB)】

Comparison of preparation of PEMWE membrane electrodes assembly by electrochemical deposition and spraying

CHEN Gefeng,WANG Lihua, WANG Xumei, HAN Xutong
2023 ,43 (2): 35-40 【Abstract】       【PDF(3418KB)】

Fabrication and performance of poly(piperazine-amide) nanofiltration membrane with innate positive charge

WANG Yingwei, ZHANG Mengmeng, JIANG Chi, HOU Yingfei
2023 ,43 (2): 41-48 【Abstract】       【PDF(3091KB)】

Effect of high temperature gas environment on the properties of PTFE / PPS composite membrane

Cui Kaihui, Feng Shasha, Zhou Ming, Zhong Zhaoxiang, Xing Weihong
2023 ,43 (2): 49-58 【Abstract】       【PDF(5273KB)】

Properties of gas separation membranes based on 2,2 '-bisubstituted BPDA-based polyimides

Mengmeng Yang, Mengru Zhang, Aimin Chen
2023 ,43 (2): 59-67 【Abstract】       【PDF(3030KB)】

A cross-linked anion exchange membrane with acid block performance was prepared based on PVDF-co-HFP

XUE Shangfeng,XU Geting,QI Zhifu,DONG Jun,LIU Chunhong,GAO Qiangsheng,SHEN Jiannan
2023 ,43 (2): 68-79 【Abstract】       【PDF(2476KB)】

Preparation of cation ion-exchange membranes by layer-by-layer self-assembly of ammonium persulfate/PDA-PEI

ZHANG Bin, LIU Jie, JI Zhiyong, WANG Jing ,ZHAO Yingying, XUE Wen, YUE Changhong, YUAN Junsheng
2023 ,43 (2): 80-86 【Abstract】       【PDF(2245KB)】

Research Progress of Preparation and Application of Polypropylene Hollow Fiber Membranes

zhangfanchen,linyakai

Effect of high temperature gas environment on the properties of PTFE / PPS composite membrane

zhongzhaoxiang

Classification, preparation and application of conductive films

zhanghai,zhangwenjuan

Recent developments in ceramic carbonate dual phase membrane for carbon dioxide separation

wuheyao,wangdi,chentianjia,xuyanyang,zhangyongfeng

Operation analysis of submerged ultrafiltration technology in Langshan water treatment plant

yuzhenbiao

CFD simulation of gas-liquid-sludge three-phase flow in membrane bioreactor

lihuiqiang,liujiao,wangqing,xunong,dongqiang,dingaiqin,fanlong

Study on the urine treatment with membrane distillation for application in environmental control and life support system

gaorui,kangsai,yuanhongying,zhangliangchang,aiweidang,yuanjian,zhenglibing,weiyuansong

Study on Influencing Factors of Oxygen Transport Rate of MABR-Membrane

yuanyuan

Multi-circulation Bipolar Membrane Electrodialysis Treatment of Coal Chemical Salt Wastewater for Preparation of Acid and Base

dongjuan,xueshangfeng,liuchunhong,qizhifu,gaoqiangsheng,shenjiangnan

Study on Remote Grafting of Quaternary Ammonium Cation SEBS-based Anion Exchange Membranes

wangfanghui,lijing,liconghui

Preparation of ion exchange membrane by layer by layer self-assembly of dopamine and polyethyleneimine

zhangbin,liujie

Properties of gas separation membranes based on 2,2 '-bisubstituted BPDA-based polyimides

yangmengmeng,zhangmengru

Perparation of Amine-fuctionalized Sulfonated Poly(ether ether ketone) for application in iron-chromium redox flow battery

sunxuan,wangshuguang,zhangrong,jiangxiaosong,hulei,yanxiaoming,hegaohong

Investigation on the process of shipborne medical purity oxygen production with polyimide membrane

zhaoshuai,zhaoqi,wangchangchun,wanglina,liuming,jiexingming,liujianhui,xuguohui,kangguodong,caoyiming

Improvement of chlorine resistance of polyamide nanofiltration membrane by surface grafting TAPI

jihuazhong,hongyaoliang,hanjiakai,qianjingli,liudapeng

Research progress in SO2 removal from flue gas using membrane contactor technology

kongxiangli,zoudong

Development of Gas Separation Membranes Prepared by Interfacial Polymerization

tanganqi,wangyujie,weixin,zhaoguoke,liuyiqun

Microenvironment regulation strategy of functionalized MOF-based mixed matrix membranes

zhangyijuan,songchunfeng

Nanofiltration membranes for Mg2+/Li+ separation: A review

zhaoguoke,liuyiqun,panguoyuan,zhangyang,yuhao,zhaomuhua,tanggongqing

Application progress of organic solvent nanofiltration technology in fine chemical engineering

daichenzhe,wangwenqi,liwenpeng

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号