Generic placeholder image

Competent Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Host Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Editor-in-chief: YOU Jinde

ISSN 1007-8924

CN 62-1049/TB

Address:

Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing

Postal code:100029

Telephone:010-64426130

Post issue number :54-40

Pricing: Each issue is RMB 30

Email:mkxyjs@163.com

Web: http://www.mkxyjs.comMST Journal Wechat
Gelation kinetics of a Copoly(phthalazinone biphenyl ether sulfone) membrane via immersion precipitation

WANG Xu, ZHANG Shouhai, ZHANG Yingnan, XU Peiqi, LIU Qian, JIAN Xigao
2022 ,42 (5): 1-7 【Abstract】       【PDF(4452KB)】

Preparation of poly(aryl ether benzimidazole) blend membranes with high proton conductivity based on the regulation of fluorine-containing anions in imidazole ionic liquids

SUN Ranxin, XIAO Yiming, SHEN Xiaoyu, YIN Zhen, WANG Songbo, ZHANG Lei,.TANG Na
2022 ,42 (5): 8-16 【Abstract】       【PDF(2350KB)】

Preparation and characterization of aeration-assisted polydopamine co-deposition membranes

ZHOU Qingying, LIU Sihua, SHE Jingguo, SONG Ziping, GAO Haifu, WANG Xuan, WU Chunrui, LYU Xiaolong
2022 ,42 (5): 17-23 【Abstract】       【PDF(5427KB)】

Preparation of KAUST-7 Gas Separation Membrane by Inorganic Pillar Center-Facilitated Secondary Growth Method

CUI Yanwen, LV Jinyin, YANG Jianhua, LU Jinming, ZHANG Yan
2022 ,42 (5): 24-32 【Abstract】       【PDF(4575KB)】

Preparation and properties of two-dimensional Ag@MoS2-GO composite nanofiltration membrane

CHEN Tian,NIAN Pei,LI Yanan,XU Nan,SUN Haonan,WEI Yibin
2022 ,42 (5): 33-41 【Abstract】       【PDF(3707KB)】

Preparation of Pebax1657/poly(furfuryl alcohol) based carbon microspheres mixed matrix membranes for gas separation

CAI Qinxing,DING Xiaoli,ZHAO Hongyong,ZHANG Yuzhong
2022 ,42 (5): 42-47 【Abstract】       【PDF(963KB)】

Preparation and acid and alkali resistance of PVDF/PSA tubular composite nanofiltration membrane

LIU Enhua, LI Shipeng,LI Shiwei , YANG Lijuan
2022 ,42 (5): 48-57 【Abstract】       【PDF(1541KB)】

Preparation and Characterization of Two-dimension Vermiculite Membranes with Excellent Water Stability

CAO Min, LIU Zhuang, XIE Rui, JU Xiaojie, WANG Wei, CHU Liangyin
2022 ,42 (5): 58-63 【Abstract】       【PDF(2309KB)】

Effect of surface porosity of support membrane on structure and performance of polyamide composite nanofiltration membrane

GAO Mantong, WANG Shenghuan, LIU Jiqiao, HE Benqiao
2022 ,42 (5): 64-69 【Abstract】       【PDF(2700KB)】

Preparation and Properties of Photocatalytic Separation Composite Membrane of PPy/TiO2/CS@PTFE

ZENG Anran, ZHUANG Jinlong, SHEN Huishan, LI Wei
2022 ,42 (5): 70-78 【Abstract】       【PDF(3323KB)】

Aerosol Jet printing gel electrolyte membrane and its applications in flexible Al-air batteries

wuxiaobin,yuying

Study on the influencing factors of filter cake resistance of ceramic membrane microfiltration organic solution

songjitian

Application Progress of Covalent Organic Frameworks in Membrane Separation

zhengxiang

Performance of ion exchange resin pretreatment to mitigate reverse osmosis membrane scaling

liangzheng,huangmanhong,yanmengying,lijuan

UF&MF Membrane molecular weight cutoff can decrease membrane fouling

guoyonghui

Nanofiltration membranes prepared by co-deposition of quercetin-polydopamine for dye desalination performance

yaozheng,jinteng,dongliangliang,zhangchunfang,baiyunxiang

Study on Mass Transfer in PTFE hollow fiber Supported-Gas-Membrane Process for Ammonia Removal at High Temperature

yuzhuang,qinyingjie

Research on the preparation and the antifouling performance of zwitterion ceramic composite membrane

tanqiqing,lizhipeng

Preparation of PVDF/molecular sieve ion exchange membrane and research on reverse electrodialysis performance

chenghao,luokun,chenwenxiang,zhugexiangqun,dingzhengping

Study on the preparation of PVC modified microporous membrane for specific adsorption of bound bilirubin

yangyue,liujuanjuan,lvxiaolong,maronghua,zhengshuyun,shuguiming,like

Fluid Flow Channel Optimization of Spiral Wound Membrane Module Using CFD

yangmingzhi,lilin,houmengjie,wuhongyu,xuruisong,kangguodong,caoyiming,wangzhi,wangtonghua

Preparation and Properties of Photocatalytic Separation Composite Membrane of PPy/TiO2/CS@PTFE

zenganran,zhuangjinlong,shenhuishan,liwei

Effect of surface porosity of support membrane on structure and performance of polyamide composite nanofiltration membrane

gaomantong,wangshenghuan,liujiqiao,hebenqiao

Preparation and acid and alkali resistance of PVDF/PSA tubular composite nanofiltration membrane

lishipeng,liuenhua

Preparation of Pebax1657/polyfurfuryl alcohol based carbon microspheres mixed matrix membranes for gas separation

caiqinxing,dingxiaoli

Preparation and properties of two-dimensional Ag@MoS2-GO composite nanofiltration membrane

weiyibin

Preparation of KAUST-7 Gas Separation Membrane by Inorganic Pillar Center-Facilitated Secondary Growth Method

cuiyanwen,lvjinyin,yangjianhua,lujinming,zhangyan

Research progress of diluents for the preparation of microporous membranes by thermally induced phase separation

wangyujie,maoheng,zhaozhiping

Applications of membrane separation technology in the dairy industry

daxiaowei,qiting,kewei,chenxianfu,fanyiqun

Review on the research status of bipolar membrane electrodialysis toward the treatment of hyperhaline industrial wastewater

yanghaoran,yuanzhihua

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号