Generic placeholder image

Competent Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Host Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Editor-in-chief: YOU Jinde

ISSN 1007-8924

CN 62-1049/TB

Address:

Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing

Postal code:100029

Telephone:010-64426130

Post issue number :54-40

Pricing: Each issue is RMB 30

Email:mkxyjs@163.com

Web: http://www.mkxyjs.comMST Journal Wechat
ECTFE membrane fabrication and the controlling of its structure and properties

ZHOU Yue, LIU Geng, WANG Zhaohui, WANG Xiaozu, CUI Zhaoliang
2022 ,42 (3): 1-6 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Polypropylene Hollow Fiber Nanofiltration Membrane Made by DIP Method

Zhong-yong Qiu, Chun-ju He
2022 ,42 (3): 7-14 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Study on surface modification of polyamide composite forward osmosis membrane by D-GlcN

Fengbin Cheng, Jiale Wang, Lijun Ji, Xiaohua Ma
2022 ,42 (3): 15-22 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation of high electrolyte uptake PBI/PEI lithium ion battery separator by vapor induced phase separation method

Chengming Lu, Lihua Wang, Jian Chu, Xinhai Yu
2022 ,42 (3): 23-31 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation of Janus Hollow Fiber Membrane via One-Step Strategy and Study on Its Membrane Distillation Performance

LI Ming,SUN Yang,WANG Cong,KANG Guodong,FU Xiaoyan,YU Haijun,CAO Yiming, Jin Yan
2022 ,42 (3): 32-40 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation and properties of water-soluble carbon nitride modified PVDF composite membrane

Wang Huiya
2022 ,42 (3): 41-50 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Study on the Influence Mechanism of Extracellular Polymers in __Microalgae and Bacteria Systems on membrane fouling of Ultrafiltration

DING ziyao,FANG fan,XIN jiaqi,SUN chen,MA hemiao,HUANG ao,ZHANG zhe,Li kun
2022 ,42 (3): 51-59 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Effect of sintering system on fly ash and loess ceramic membrane support

LV Xiangyu,GUO Yani,TONG Zhi,YANG Xiaoyu,LI Dachuan,GONG Liang,WANG Han
2022 ,42 (3): 60-67 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation and anti-protein fouling performance of PVDF ultrafiltration membrane modifid via Passerini reaction

WU Jiaxing,FU Weigui,LIU Jianchao,XUE Yingying,FENG Xia,ZHAO Yiping,CHEN Li
2022 ,42 (3): 68-77 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation and Properties of Crosslinked Polysulfone Anion Exchange Membrane

QIAO Zongwen, Feng Bo, ZHAO Benbo
2022 ,42 (3): 78-83 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Research progress of diluents for the preparation of microporous membranes by thermally induced phase separation

wangyujie,maoheng,zhaozhiping

Applications of membrane separation technology in the dairy industry

daxiaowei,qiting,kewei,chenxianfu,fanyiqun

Review on the research status of bipolar membrane electrodialysis toward the treatment of hyperhaline industrial wastewater

yanghaoran,yuanzhihua

Bibliometric and Visual Analysis of Ceramic Membrane Based on CNKI

xionghao,fengjun,chenxianfu,qiuminghui,fanyiqun

Recent Progress in Stimuli-Responsive Polyethersulfone Membranes

xieyi,weiran,chenshengqiu,weizhiwei,zhaoweifeng,zhaochangsheng

Numerical simulation of mass transfer process of absorbing nitrogen oxide by ceramic membrane contactor

sunhailong

Preparation of PVA-PAA/PTFE composite membrane and it’s application in concentrating landfill leachate during MD

lizhixia,pengyuelian,xiesongchen,jindunshang,songxufeng

The research of Effect of spinning formula of PVDF hollow fiber membrane on membrane properties

wangxiande,liubin,zhaoxiaodan,fengjiwei,zhangbofeng,sunlvhe

Thin-film composite forward osmosis membranes modified by graphene oxide surface grafting for enhancing the anti-fouling capacity

zhaopin

Fabrication of a PVDF hybrid membranes for efficient oil/water separation

lihonglin,haoyi,shenshusu,zhouxiaoji,bairenbi

Preparation and antibacterial properties’ study of nano-iron sulfide modified nanofiltration membrane

wangze,weixiuzhen,huangjiahao,shaofangyuan,lihuan,chenjinyuan

Preparation and antibacterial properties’ study of nano-iron sulfide modified nanofiltration membrane

wangze,weixiuzhen,huangjiahao,shaofangyuan,lihuan,chenjinyuan

Formation mechanism and control method of uniform pore in PVC membrane surface

wuchunrui

Preparation of C/TiO2 photocatalytic self-cleaning membrane and its degradation of rhodamine B

cuiyingkai,lixiangcun,jiangxiaobin,wuxuemei,hegaohong,xiaowu

Understanding the Interface Compatibility of MIL-53 filled PEBA mixed matrix membrane Using Molecular Simulation

lishenhui,zhaozhiping,maoheng,xulihao,shiyingxian

Mechanism and experiment research on urine brine sweeping gas membrane distillation

zhangliangchang,liuluxiang,zhangfeifan,aiweidang,huwei,wuzhiqiang

Effect of solvent rinse on preparation of hollow fiber polyamide nanofiltration membrane by interfacial polymerization

wangnaixin

U-shaped PEBA hollow fiber pervaporation membrane module and its alcohol permselectivity performance

wangnaixin

Recent research of preparation of nanofiltration membrane based on metal-organic frameworks (MOFs)

duhaiyang,zhangwenjuan

Preparation and separation applications of UiO-66 membranes

wuzhenwei,zengjianxian,huangxiaoping,zhangrui,fengfan

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号